2
4
AG110002
4
095
106年自行車使用狀況調查
2017 Bicycle Use Survey
1.交通部
1.Ministry of Transportation and Communications
1.交通部
1.Ministry of Transportation and Communications
001,002,003,004
1.交通部
1.Ministry of Transportation and Communications
010
1.交通部
1.Ministry of Transportation and Communications
A.14 計畫執行期間(起):0000-00-00
A.14 計畫執行期間(訖):0000-00-00
2017-10-252017-11-18
A.16 收到日期:2018-08-03
2
臺閩地區年滿12歲以上民眾

1

7911


7911
002
01
SRDA.GS076
105
C.2 聯絡日期:2018-08-03
2
1.交通部
1.Ministry of Transportation and Communications
1
C.7 資料公開日期:0000-00-00
2
008
1
1
1
1
2
3
3
001,002,003
1,2
為瞭解自行車的使用情形、騎自行車通勤(學)的潛在需求、對自行車行車安全的看法、對設置自行車專用道的看法及民眾持有及預計購買自行車的狀況,供作推動自行車相關政策之參據,交通部統計處特創辦「自行車使用狀況調查」。
此調查係於106年10月25日至11月18日間,針對年滿12歲以上民眾進行電話訪問。本次調查成功訪問7,911位12歲以上民眾。

D.16 完成檢誤日期:2018-08-27
D.17 預定釋出日期:2018-08-31
D.18 初次釋出日期:2018-08-31
D.19_1 最新版釋出日期:2018-08-31
1
1
1
1
1,2,3
10.6141/TW-SRDA-AG110002-1
追蹤清單
下載(0)
申請(0)
遠距(0)