1
3
E88154
3
004
影響台灣南部地區師範院校女學生及一般大學女生生涯不社會文化和個人因素之探討確定的
1.謝茉莉
A.14 計畫執行期間(起):1998-08-01
A.14 計畫執行期間(訖):1999-07-31
A.16 收到日期:2000-04-24
1
1
C.2 聯絡日期:2000-04-26
2
1
C.7 資料公開日期:0000-00-00
1
001
D.16 完成檢誤日期:0000-00-00
D.17 預定釋出日期:0000-00-00
D.18 初次釋出日期:0000-00-00
D.19_1 最新版釋出日期:0000-00-00
2
追蹤清單
下載(0)
申請(0)
遠距(0)