1
3
E87171
3
003
以量表法測量國小學童同儕接納程度之可行性與信效度研究
1.鍾才元
A.14 計畫執行期間(起):0000-00-00
A.14 計畫執行期間(訖):0000-00-00
A.16 收到日期:1999-07-22
1
C.2 聯絡日期:0000-00-00
C.7 資料公開日期:0000-00-00
D.16 完成檢誤日期:0000-00-00
D.17 預定釋出日期:0000-00-00
D.18 初次釋出日期:0000-00-00
D.19_1 最新版釋出日期:0000-00-00
2
追蹤清單
下載(0)
申請(0)
遠距(0)